ΠPOΓPAMMATA ΣΠOYΔΩN

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

Το Πρόγραμμα Ψυχολογίας οδηγεί στη χορήγηση από το Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, Πτυχίου Ψυχολογίας, το οποίο θεωρείται ως προς κάθε συνέπεια αντίστοιχο και ισότιμο με το πτυχίο των Τμημάτων Ψυχολογίας των Α.Ε.Ι.
Η ελάχιστη διάρκεια σπουδών του προγράμματος Ψυχολογίας ορίζεται σε οκτώ (8) εξάμηνα.

Τα μαθήματα του Προγράμματος, διακρίνονται σε υποχρεωτικά και κατ' επιλογή. Ως υποχρεωτικά χαρακτηρίζονται τα μαθήματα στα οποία η παρακολούθηση και η επιτυχής εξέταση σε αυτά είναι υποχρεωτική για το σύνολο των φοιτητών της κατεύθυνσης. Ως μαθήματα κατ' επιλογή χαρακτηρίζονται τα μαθήματα εκείνα από τα οποία ο φοιτητής μπορεί να επιλέξει ορισμένα, ώστε να συμπληρώσει τον απαραίτητο αριθμό των σαράντα μαθημάτων. Ας σημειωθεί ότι η παρακολούθηση των παραδόσεων, η συμμετοχή στα σεμινάρια και η επικοινωνία με τους διδάσκοντες αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις για την κατάρτιση των φοιτητών.

Προκειμένου να διευκολυνθούν οι φοιτητές στη διαμόρφωση ενός ορθολογικού προγράμματος σπουδών, για κάθε εξάμηνο το Τμήμα έχει καταρτίσει το Ενδεικτικό Πρόγραμμα Σπουδών, το οποίο παρατίθεται στις σελίδες του παρόντος Οδηγού. Στο πρόγραμμα αυτό η κατανομή των μαθημάτων σε εξάμηνα είναι ενδεικτική και όχι υποχρεωτική, και ανταποκρίνεται σε συνθήκες κανονικής φοίτησης προσαρμοσμένης στον ελάχιστο δυνατό αριθμό των οκτώ (8) εξαμήνων.
Για τον υπολογισμό του βαθμού στο πτυχίο των φοιτητών λαμβάνονται υπόψη οι βαθμοί όλων των μαθημάτων που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου.
Το ακαδημαϊκό έτος χωρίζεται στις διδακτικές περιόδους του χειμερινού και του εαρινού εξαμήνου.

Ο φοιτητής του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΊΑΣ, για να θεωρηθεί η φοίτησή του περαιωμένη και να λάβει ΠΤΥΧΙΟ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ, πρέπει:
α) Να παρακολουθήσει και να εξετασθεί επιτυχώς σε ΜΑΘΗΜΑΤΑ (διαλέξεις και σεμινάρια) ψυχολογίας (κατά 70%) και μαθήματα άλλων επιστημονικών κλάδων (κατά 30%), τα οποία συνολικά ισοδυναμούν με τουλάχιστον 160 διδακτικές μονάδες (δ.μ.).
β) Να ολοκληρώσει, επιτυχώς, ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ, η οποία ισοδυναμεί με 10 δ.μ., σε ιδρύματα και φορείς εφαρμοσμένης ψυχολογίας.
γ) Να εκπονήσει ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ με αντικείμενο ψυχολογικό ερευνητικό θέμα, η οποία ισοδυναμεί με 10 δ.μ.

Α. ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Μαθήματα Ψυχολογίας


Τα μαθήματα Ψυχολογίας, που προσφέρονται από τον Τομέα Ψυχολογίας, διακρίνονται σε υποχρεωτικά (85 δ.μ.) και κατ'επιλογή (27 δ.μ.) ως ακολούθως:

α) Υποχρεωτικά μαθήματα Ψυχολογίας
Ο φοιτητής πρέπει να παρακολουθήσει και να εξετασθεί επιτυχώς σε όλα τα παρακάτω 21 μαθήματα:

KΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑ Δ.Μ.
1. ΨΧ 01
2. ΨΧ 02
3. ΨΧ 10
4. ΨΧ 11
5. ΨΧ 12
6. ΨΧ 22
7. ΨΧ 27
8. ΨΧ 31
9. ΨΧ 32
10. ΨΧ 33
11. ΨΧ 56
12. ΨΧ 38
13. ΨΧ 40
14. ΨΧ 43
15. ΨΧ 45
16. ΨΧ 51
17. ΨΧ 61
18. ΨΧ 62
19. ΨΧ 63
20. ΨΧ 66
21. ΨΧ 70
Εισαγωγικό μάθημα Ψυχολογίας-Εξελικτική Ψυχολογία Α΄
Εισαγωγικό μάθημα Ψυχολογίας-Εξελικτική Ψυχολογία Β΄
Σχολική Ψυχολογία
Κοινωνική ψυχολογία-Δυναμική της ομάδας Α΄
Κοινωνική ψυχολογία-Δυναμική της ομάδας Β΄
Εξελικτική ψυχοπαθολογία
Νευροψυχολογία Α΄
Ατομικές διαφορές και αποκλίσεις
Γνωστική Ψυχολογία
Θεωρίες μάθησης
Διαπολιτιστική ψυχολογία
Ιστορία της Ψυχολογίας
Ψυχοπαθολογία
Ψυχολογία της προσωπικότητας
Κίνητρα Συμπεριφοράς
Κλινική Ψυχολογία
Μεθοδολογία επιστημονικής έρευνας-Στατιστική Α΄
Μεθοδολογία επιστημονικής έρευνας-Στατιστική Β΄
Ψυχομετρία Α΄
Πειραματική Ψυχολογία
Περιήγηση στη μαθηματική λογική (διδάσκεται κατ' ανάθεση)

5
5
3
5
5
4
4
3
4
4
3
3
3
4
3
4
5
5
5
5
3

β) Κατ' επιλογή μαθήματα Ψυχολογίας

Από τις παρακάτω τέσσερις (4) ομάδες μαθημάτων ψυχολογίας, ο φοιτητής πρέπει να παρακολουθήσει και να εξεταστεί επιτυχώς σε εννέα (9) συνολικά μαθήματα, με τον περιορισμό ότι στα μαθήματα αυτά θα περιλαμβάνεται ένα (1) τουλάχιστον μάθημα από κάθε μία ομάδα μαθημάτων.

OMAΔA I

KΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑ Δ.Μ.

1. ΨΧ 04
2. ΨΧ 06
3. ΨΧ 08
4. ΨΧ 09
5. ΨΧ 35
6. ΨΧ 39
7. ΨΧ 41
8. ΨΧ 42
9. ΨΧ 53
10. ΨΧ 54
11. ΨΧ 55
12. ΨΧ 76

Ψυχολογία της προσχολικής και της σχολικής ηλικίας
Ψυχολογία της εφηβικής ηλικίας
Ψυχολογία της τρίτης ηλικίας
Ατομικές διαφορές στην ανάπτυξη
Γνωστική ανάπτυξη
Συμβουλευτική και επαγγελματικός προσανατολισμός 3
Δυσκολίες προσαρμογής στο σχολείο και την οικογένεια
Ψυχοκοινωνικά προβλήματα σχολικής και εφηβικής ηλικίας
Ψυχολογία της γλώσσας
Μαθησιακές δυσκολίες
Ψυχολογία ανάγνωσης και γραφής
Προαγωγή της ψυχικής υγείας του παιδιού στην οικογένεια και στο σχολείο

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

ΟΜΑΔΑ ΙΙ

KΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑ Δ.Μ.

1. ΨΧ 44
2. ΨΧ 46
3. ΨΧ 47
4. ΨΧ 48
5. ΨΧ 50
6. ΨΧ 52
7. ΨΧ 57
8. ΨΧ 58
9. ΨΧ 59
10. ΨΧ 60
11. ΨΧ 75

Συμβουλευτική ψυχολογία: Θεωρία-πρακτικές ασκήσεις
Θεωρίες της προσωπικότητας Ι
Θεωρίες της προσωπικότητας ΙΙ
Μέτρηση και αξιολόγηση της προσωπικότητας
Ψυχοδιαγνωστική
Ψυχολογία της επικοινωνίας
Ψυχοδυναμικές προσεγγίσεις στην Ψυχοθεραπεία
Γνωσιακές - συμπεριφοριστικές προσεγγίσεις στην Ψυχοθεραπεία
Οικοσυστημική προσέγγιση
Κοινωνική ένταξη ατόμων με ειδικές ανάγκες
Σχολική Ψυχολογική Συμβουλευτική

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

ΟΜΑΔΑ ΙΙΙ

KΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑ Δ.Μ.

1. ΨΧ 13
2. ΨΧ 14
3. ΨΧ 15
4. ΨΧ 16
5. ΨΧ 17
6. ΨΧ 18
7. ΨΧ 19
8. ΨΧ 20
9. ΨΧ 36
10. ΨΧ 67
11. ΨΧ 71

Οι στάσεις
Οικολογική ψυχολογία
Διαπροσωπικές σχέσεις
Οργανωτική ψυχολογία
Κοινωνική-ψυχολογική ανάλυση της οικογένειας
Ψυχολογία των μέσων μαζικής επικοινωνίας
Μετανάστευση-παλιννόστηση και ψυχολογικήπροσαρμογή
Ψυχολογία του καταναλωτή 3
Επαγγελματική αξιολόγηση και καθοδήγηση
Ψυχολογία των διαφυλικών σχέσεων
Οικονομική ψυχολογία

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3


ΟΜΑΔΑ ΙV

KΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑ Δ.Μ.

1. ΨΧ 37
2. ΨΧ 49
3. ΨΧ 64
4. ΨΧ 65
5. ΨΧ 68
6. ΨΧ 72
7. ΨΧ 73
8. ΨΧ 74

Νευροψυχολογία Β΄
Μέτρηση ειδικών διαφερόντων, κλίσεων και ικανοτήτων
Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές Α΄
Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές Β΄
Ψυχομετρία Β΄
Ανάλυση πολυμεταβλητών στατιστικών μεθόδων
Ψυχολογία της υγείας
Αθλητική ψυχολογία

3
3
3
3
3
3
3
3


Μαθήματα Τομέα Φιλοσοφίας και Τομέα Παιδαγωγικής του Φ.Π.Ψ.

Ο φοιτητής θα πρέπει να παρακολουθήσει και να εξετασθεί επιτυχώς σε μαθήματα του Τομέα Φιλοσοφίας και σε μαθήματα του Τομέα Παιδαγωγικής, τα οποία να ισοδυναμούν με 8 τουλάχιστον δ.μ. για κάθε Τομέα. Τα μαθήματα αυτά θα καθορίζονται από τον Τομέα Ψυχολογίας σε συνεργασία με τον «καθΥ ύλην» αρμόδιο Τομέα.
Τα μαθήματα του Τομέα Φιλοσοφίας και του Τομέα Παιδαγωγικής αντιπροσωπεύουν το 10% των μαθημάτων του Προγράμματος.

Μαθήματα Τμημάτων Φιλοσοφικής Σχολής πλην του Φ.Π.Ψ.

Ο φοιτητής θα πρέπει να παρακολουθήσει και να εξεταστεί επιτυχώς σε μαθήματα των Τμημάτων της Φιλοσοφικής Σχολής πλην του Φ.Π.Ψ. Τα μαθήματα αυτά θα πρέπει να ισοδυναμούν τουλάχιστον με 16 δ.μ. και τα επιλέγει ο φοιτητής ελευθέρως.
Τα μαθήματα των άλλων Τμημάτων της Φιλοσοφικής Σχολής (πλην Φ.Π.Ψ.) αντιπροσωπεύουν το 10% των μαθημάτων του Προγράμματος.

Μαθήματα ελεύθερης επιλογής (πλην μαθημάτων Ψυχολογίας)
Ο φοιτητής πρέπει να παρακολουθήσει και να εξεταστεί επιτυχώς σε μαθήματα που ισοδυναμούν με 16 τουλάχιστον δ.μ., τα οποία επιλέγει ελευθέρως από τα διδασκόμενα σε οποιοδήποτε Πανεπιστημιακό Τμήμα της χώρας, με τον περιορισμό ότι τα μαθήματα αυτά δεν είναι μαθήματα ψυχολογίας.
Αν ο φοιτητής προτίθεται να επιλέξει μαθήματα εκτός Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών, θα πρέπει προηγουμένως να έλθει σε συννενόηση με τη Γραμματεία του Φ.Π.Ψ., προς αποφυγή τυχόν γραφειοκρατικών εμπλοκών.
Τα μαθήματα της ελεύθερης επιλογής αντιπροσωπεύουν το 10% των μαθημάτων του Προγράμματος.

Παρατηρήσεις
1. Κατά το Α΄ και Β΄ εξάμηνο σπουδών, ο φοιτητής δηλώνει, για να παρακολουθήσει, τα μαθήματα όπως ορίζονται στο ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ πρόγραμμα.
2. Στα μαθήματα που έχουν τον ίδιο τίτλο και ένδειξη Α΄ ή Β΄, το μάθημα με την ένδειξη Α΄ είναι προαπαιτούμενο του ομώνυμου μαθήματος με την ένδειξη Β'.
3. Από τα μαθήματα Ψυχολογίας (υποχρεωτικά και κατ' επιλογή), ο φοιτητής μπορεί, μετά από γραπτή έγκριση του Τομέα Ψυχολογίας, να παρακολουθήσει και να εξεταστεί σε μαθήματα που να ισοδυναμούν έως και 16 δ.μ. σε Τμήμα Ψυχολογίας άλλου Πανεπιστημίου.
4. Ο βαθμός του πτυχίου εξάγεται από τη βαθμολογία στα μαθήματα με βάση τις αντίστοιχες διδακτικές μονάδες.

Β. ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
Ο φοιτητής πρέπει, κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων εξαμήνων των σπουδών του, να πραγματοποιήσει πρακτική άσκηση (πρακτική άσκηση Α΄, πρακτική άσκηση Β'), σε ιδρύματα και φορείς εφαρμοσμένης ψυχολογίας (σχολεία, συμβουλευτικά κέντρα, κέντρα ψυχικής υγιεινής, ψυχιατρικές κλινικές κ.λπ.).
Κάθε εξαμηνιαία πρακτική άσκηση ισοδυναμεί με 5 δ.μ. και βαθμολογείται με τους χαρακτηρισμούς «επιτυχώς» ή «ανεπιτυχώς».
Η πρακτική άσκηση Α΄ είναι προαπαιτούμενη της πρακτικής άσκησης Β΄.

Γ. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
Ο φοιτητής πρέπει να εκπονήσει πτυχιακή εργασία επί ψυχολογικού ερευνητικού θέματος, υπό την εποπτεία μέλους του ΔΕΠ του Τομέα Ψυχολογίας.
Ο καθορισμός του θέματος γίνεται σε συνεργασία με τον εποπτεύοντα και δηλώνεται στη Γραμματεία του Τομέα Ψυχολογίας κατά το ΣΤ΄ εξάμηνο σπουδών.
Η τελική έγκριση της διπλωματικής εργασίας γίνεται από 3μελή εξεταστική επιτροπή οριζόμενη από τον Τομέα Ψυχολογίας και βαθμολογείται με τους χαρακτηρισμούς «καλώς», «λίαν καλώς», «άριστα».
Η διπλωματική εργασία ισοδυναμεί με 10 δ.μ.

ENΔEIKTIKO ΠPOΓPAMMA MAΘHMATΩN ΠTYXIOY ΨYXOΛOΓIAΣ

XEIMEPINA EΞAMHNA

A Γ E Z

Εισαγωγικό μάθημα Ψυχολογίας-
Εξελικτική ψυχολογία Α΄ (5 δ.μ.)

Κοινωνική ψυχολογία-
Δυναμική της ομάδας Α΄(5 δ.μ.)

Μεθοδολογία επιστημονικής έρευνας-
Στατιστική Α΄(5 δ.μ.)

Νευροψυχολογία Α΄(4 δ.μ.)

Μάθημα Τομέα Φιλοσοφίας (4 δ.μ.)

Ψυχολογία της προσωπικότητας (4 δ.μ.)

Ψυχομετρία (5 δ.μ.)

Ψυχοπαθολογία (3 δ.μ.)

Ατομικές διαφορές και αποκλίσεις
(3 δ.μ.)

Μάθημα Τομέα Παιδαγωγικής (4 δ.μ.)

Ιστορία της ψυχολογίας (3 δ.μ.)

Σχολική ψυχολογία (3 δ.μ.)

Μάθημα ψυχολογίας κατ' επιλογή
(3 δ.μ.)

Μαθήματα Τμήματος Φιλοσοφικής
Σχολής - εκτός ψυχολογίας (4 δ.μ.)

Ελεύθερη επιλογή - εκτός ψυχολογίας
(4 δ.μ.)

 

Μάθημα ψυχολογίας κατ' επιλογή
(3 δ.μ.)

Μάθημα ψυχολογίας κατ' επιλογή
(3 δ.μ.)

Μαθήματα Τμήματος Φιλοσοφικής
Σχολής - εκτός Φ.Π.Ψ. (4 δ.μ.)

Ελεύθερη επιλογή - εκτός
Ψυχολογίας (4 δ.μ.)

Πρακτική άσκηση Α΄

Πτυχιακή εργασία

EAPINA EΞAMHNA

B Δ ΣT H

Εισαγωγικό μάθημα Ψυχολογίας-
Εξελικτική ψυχολογία Β΄ (5 δ.μ.)

Κοινωνική ψυχολογία -
Δυναμική της ομάδας Β΄ (5.δ.μ.)

Μεθοδολογία επιστημονικής έρευνας- Στατιστική Β΄ (5 δ.μ.)

Γνωστική ψυχολογία (4 δ.μ.)

Μάθημα Τομέα Φιλοσοφίας (4 δ.μ.)

Κλινική ψυχολογία (4 δ.μ.)

Εξελικτική ψυχοπαθολογία (4 δ.μ.)

Πειραματική ψυχολογία (5 δ.μ.)

Κίνητρα συμπεριφοράς (3 δ.μ.)

Μάθημα Τομέα Παιδαγωγικής (4 δ.μ.)

Μάθημα Τμήματος Φιλοσοφικής
Σχολής - εκτός Φ.Π.Ψ. (4 δ.μ.)

Διαπολιτιστική ψυχολογία (3 δ.μ.)

Περιήγηση στη μαθηματική λογική
(3 δ.μ.)

Θεωρίες της μάθησης 4 (δ.μ.)

Μάθημα ψυχολογίας κατ' επιλογή
(3 δ.μ.)

Ελεύθερη επιλογή - εκτός ψυχολογίας
(4 δ.μ.)

Πτυχιακή εργασία

Μάθημα ψυχολογίας κατ' επιλογή (3 δ.μ.)

Μάθημα ψυχολογίας κατ' επιλογή (3 δ.μ.)

Μάθημα ψυχολογίας κατ' επιλογή (3 δ.μ.)

Μαθήματα Τμήματος Φιλοσοφικής
Σχολής - εκτός Φ.Π.Ψ. (4 δ.μ.)

Ελεύθερη επιλογή - εκτός ψυχολογίας
(4 δ.μ.)

Πρακτική άσκηση Β΄

Πτυχιακή εργασία